Danes je 15.7.2024
Input:

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (večja podjetja) (vzorec)

24.2.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

4.4.2.2 Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (večja podjetja) (vzorec)

Ela Omersa

Odprite vzorec v Wordu

Na osnovi določil 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami; ZDR-1) in drugega odstavka 22. člena ZDR-1, v zvezi z določili _______________ člena Akta o ustanovitvi družbe _______________ z dne _______________ in po pooblastilu ustanovitelja družbe, je Poslovodstvo družbe dne _______________ sprejelo naslednji

AKT O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

1. UVODNE DOLOČBE:

1. člen

Z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v družbi _______________, (v nadaljevanju Akt), se določa organizacija delovnega procesa in delitev dela v družbi ter pravice in obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Z Aktom se določa tudi način izdajanja ukrepov z organizacijsko vsebino in način spremljanja njihovega izvajanja (v nadaljevanju Organizacijski ukrepi in/ali organizacijska navodila).

2. člen

Določila tega Akta, ki se nanašajo na pregled in sistemizacijo delovnih mest v družbi, veljajo za vse delavce zaposlene v družbi, razen za Poslovodstvo družbe in prokuriste.

S člani Poslovodstva družbe in prokuristi (v nadaljevanju: poslovodstvo in/ali direktor), se sklene pogodba o zaposlitvi na podlagi 73. člena ZDR-1 ali Pogodba o poslovodstvu. V njej se v skladu z zakonskimi določili in določili Akta o ustanovitvi družbe _______________ opredeli delovno področje člana poslovodstva. Pogodbo s članom poslovodstva sklene oseba, ki je na podlagi Akta o ustanovitvi družbe _______________ pristojna za zastopanje delodajalca proti poslovodnim osebam, če le-te ni, pa ustanovitelj.

Poslovodstvo družbe lahko, izmed s tem Aktom predvidenih delovnih mest, določi tudi druga delovna mesta, ki jih opravljajo delavci, s katerimi sklene družba posebno pogodbo o zaposlitvi - individualno pogodbo o zaposlitvi (drugi poslovodni in/ali strateški delavci ali delavci s posebnim pomenom za družbo, ki vodijo poslovno področje ali organizacijsko enoto in imajo pooblastilo za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve - vodilni delavci ). Pogodbo s temi delavci sklene poslovodja družbe. Pogodba se sklene za določen ali nedoločen čas. V primeru take odločitve se lahko vse pravice in obveznosti takih delavcev določajo neodvisno od določil tega Akta, vendar v skladu z veljavno zakonodajo ter na podlagi 74. člena ZDR-1.

3. člen

Sestavni deli tega Akta so: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(npr.: Pregled organizacijskih enot v družbi - MAKRO ORGANIZACIJA DRUŽBE (Priloga št. ___), Pregled delovnih mest v družbi - MIKRO ORGANIZACIJA DRUŽBE (Priloga št. ___), Pregled delovnih mest po organizacijskih enotah družbe - MIKRO in MAKROORGANIZACIJA DRUŽBE (Priloga št. ___), Opisi (sistemizacija) delovnih mest (Priloga št. ___), Okvirna shema za izdajo Organizacijskega ukrepa in/ali organizacijskega navodila (Priloga št. . ___))

II. NOTRANJA ORGANIZIRANOST DRUŽBE:

4. člen

Dejavnost družbe se opravlja v skladu z določili Akta o ustanovitvi družbe _______________

5. člen

Poslovodstvo v skladu z