Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 238/2003, Zakon o prekrških, z dne 31.3.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
o prekrških
(ZP-1)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 61. člena Zakona o prekrških
740/2017
31.3.2017
PRVI DEL
MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE
Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE
Predpisovanje prekrškov in sankcij
1. člen
(1)  Ta zakon določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost za prekrške, za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, postopek za prekrške ter organe in sodišča za odločanje o prekrških.
(2)  Predpisi, s katerimi se v Republiki Sloveniji določajo prekrški, se lahko uporabljajo le v skladu s tem zakonom.
(3)  Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne določbe) veljajo za vse prekrške po predpisih iz prejšnjega odstavka.
(4)  Določbe tega zakona se ne uporabljajo za administrativno sankcioniranje pravnih oseb v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo konkurence, zavarovalni nadzor, trg vrednostnih papirjev, preprečevanje pranja denarja in predpisi, ki jih izvaja Banka Slovenije.
Meje sankcioniranja prekrškov
2. člen
(1)  Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če dejanje ni bilo z zakonom, uredbo ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno, in če za tako dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek.
(2)  Če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo materialnopravne določbe tega zakona ali predpis, ki določa prekršek, se uporabi zakon ali predpis, ki je za storilca milejši.
Predpisi o prekrških
3. člen
(1)  Prekrški se lahko določijo:
-  z zakonom;
-  z uredbo Vlade Republike Slovenije;
-  z odlokom samoupravne lokalne skupnosti.
(2)  Z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko določijo prekrški in sankcije zanje samo za kršitve določb uredbe in za kršitve določb pravnih aktov Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno.
(3)  Kadar je s tem zakonom določeno, da določeno vsebino ureja zakon, se v primeru določanja prekrškov za kršitve določb pravnih aktov Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno, te vsebine lahko uredijo tudi z uredbo.
(4)  Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira.
Sankcije za prekršek
4. člen
(1)  Za storjeni prekršek se ob pogojih iz tega zakona izreče predpisana sankcija ali opozorilo.
(2)  Sankcije za prekrške so:
-  globa;
-  opomin;
-  kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja in prepovedjo uporabe vozniškega dovoljenja;
-  prepoved vožnje motornega vozila;
-  izgon tujca iz države;
-  odvzem predmetov;
-  izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti;
-  izločitev iz postopkov javnega naročanja;
-  vzgojni ukrepi.
(3)