Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 2823/2018, Pravilnik o osebni asistenci, z dne 26.9.2020

PRAVILNIK
o osebni asistenciZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni asistenci
2288/2020
26. 9. 2020
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence, komunikacijski dodatek, koordinatorja invalidskega varstva (v nadaljnjem besedilu: koordinator), izvajanje osebne asistence, izvajalce osebne asistence, usposabljanje, interne akte izvajalcev osebne asistence, poročanje in metodologijo za izračun cene ure storitve osebne asistence.
II. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE
2. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence)
(1)  Vlagatelj vloži vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence na pristojnem centru za socialno delo.
(2)  Vloga je popolna, če vlagatelj poda vse navedbe in dokazila iz drugega odstavka 20. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18; v nadaljnjem besedilu: zakon). Če se ne izobražuje ali ni zaposlen, je vloga popolna, če o tem poda pisno izjavo.
(3)  Ob vložitvi vloge za uveljavljanje pravice do osebne asistence vlagatelj, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo ali drug denarni prejemek zaradi potrebe po tuji negi in pomoči (v nadaljnjem besedilu: denarni prejemek), podpiše izjavo, da se zavezuje, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence.
(4)  Vlagatelj ob vložitvi vloge predloži pisno izjavo o svoji vključitvi v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter o upravičenosti do storitve pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo, saj se v tem primeru pri vključitvi v storitve, v izvedbenem načrtu osebne asistence (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni načrt) zmanjša število ur osebne asistence za število ur vključenosti v te storitve.
3. člen
(postopek ugotavljanja upravičenosti do osebne asistence)
(1)  Center za socialno delo iz liste izvedencev imenuje dvočlansko strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki izdela mnenje o vsebini storitev osebne asistence in številu ur osebne asistence za posameznega vlagatelja (v nadaljnjem besedilu: mnenje).
(2)  Komisija ugotavlja upravičenost do osebne asistence na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem ali njegovim zakonitim zastopnikom na njegovem domu. Razgovor opravi v desetih dneh od imenovanja komisije.
(3)  Za ugotavljanje upravičenosti glede osebne asistence in izračuna števila ur osebne asistence na teden komisija uporabi standardizirano ocenjevalno orodje za oceno potreb po storitvah osebne asistence - ZOjA (v nadaljnjem besedilu: orodje ZOjA), ki ga določi minister, pristojen za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister)
4. člen
(mnenje)
(1)  Na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem ali njegovim zakonitim zastopnikom in orodja ZOjA komisija izda usklajeno mnenje, ki ga pošlje centru za socialno delo v petih dneh od opravljenega osebnega razgovora. Mnenje mora biti v celoti izpolnjeno v skladu z navodili, skladnimi z orodjem ZOjA. Če mnenje ni v celoti pravilno izpolnjeno, ga koordinator vrne komisiji v dopolnitev. Komisiji center za