Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 2931/2003, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organe javne uprave in v pravosodnih organih, z dne 8.7.2023

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organihZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2377/2023
8.7.2023
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(predmet urejanja)
(1)  Ta uredba ureja:
-  postopek sprejemanja in spreminjanja akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev in organov v njihovi sestavi, vladnih služb in upravnih enot (v nadaljevanju: organi državne uprave),
-  skupna merila za notranjo organizacijo v organih državne uprave,
-  vsebino akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti,
-  razvrstitev uradniških delovnih mest ter pogoje za uradniška delovna mesta v organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: organi javne uprave) in v pravosodnih organih,
-  uradniške nazive in delovne izkušnje, potrebne za pridobitev naziva, v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
-  položaje v organih javne uprave, pogoje za položaje in nazive, v katerih se opravljajo naloge na položaju,
-  razvrstitev strokovno tehničnih delovnih mest v državnih organih in v organih lokalnih skupnosti.
(2)  Ta uredba ne velja za formacije Slovenske vojske in druga vprašanja organiziranosti vojske, razen za tista, ki so izrecno urejena s to uredbo.
2. člen
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)
(1)  Določbe te uredbe o aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (v nadaljevanju: sistemizacija) se uporabljajo tudi za njegove spremembe in dopolnitve, če ta uredba ne določa drugače.
(2)  Sistemizacija mora biti v skladu z zakonom, s to uredbo in drugimi predpisi.
(3)  Sistemizacija mora biti v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec.
(4)  Za skladnost sistemizacije z akti iz tega člena odgovarja predstojnik.
II. POSTOPEK SPREJEMANJA AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE
3. člen
(postopek sprejemanja akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest za organe državne uprave)
(1)  Sistemizacija se za organe državne uprave sprejme po postopku, določenem z zakonom, ki ureja državno upravo, in zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev.
(2)  Sprejeta sistemizacija se posreduje Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), ki v skladu z zakonom izdaja soglasje k sistemizaciji. Sistemizaciji morajo biti priložena dokazila, da je bil pri sprejemanju sistemizacije spoštovan 26. člen zakona o javnih uslužbencih.
(3)  Vlada zavrne soglasje k sprejeti sistemizaciji v primeru, če sistemizacija ni skladna z akti