Danes je 23.9.2023
Input:

Ur. l. RS 956/2018, Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027, z dne 6.4.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
RESOLUCIJA
o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027
(ReNPVZD18-27)
SEZNAM KRATIC
 
AVP
Javna agencija RS za varnost prometa
ESENER
Evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (EU-OSHA)
ESS
Ekonomsko-socialni svet
EU-OSHA
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Eurofound
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
EWCS
Evropska raziskava o delovnih pogojih (Eurofound)
IKT
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
IRSD
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
MDDSZ
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MF
Ministrstvo za finance
MOD
Mednarodna organizacija dela
MZ
Ministrstvo za zdravje
Resolucija ReNPVZD
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 126/03)
SURS
Statistični urad RS
ZVZD-1
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
UVOD
Sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na spodbujanju kulture varnosti in zdravja pri delu ter je naravnan v preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, je temelj vsakega učinkovitega gospodarstva. Dobro organiziran in na vseh ravneh uveljavljen sistem varnosti in zdravja pri delu, ki ga dopolnjujejo tudi programi promocije telesnega in duševnega zdravja pri delu, pripomore k dobremu počutju delavcev pri delu. Bolj varna in zdrava delovna mesta prispevajo k ekonomski učinkovitosti gospodarstva ter vzdržnosti socialnih blagajn.
Namen tega nacionalnega programa je povezati vse deležnike v sistemu varnosti in zdravja pri delu, da bodo po svojih najboljših močeh in v skladu s svojim poslanstvom združili moči in sodelovali pri uresničevanju splošno sprejete vizije na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Ustvariti in vzdrževati moramo delovno okolje, ki bo ohranjalo zdravje delavcev skozi celotno delovno dobo, da bodo lahko delali dlje in jim bo opravljeno delo v osebno zadovoljstvo.
Pri oblikovanju ciljev nacionalnega programa so bile upoštevane spremembe v družbi, potrebe delodajalcev in delavcev ter napovedi novih tveganj v delovnem okolju. Cilji so načrtovani tako, da so uresničljivi, a vendarle ambiciozni in daljnosežni.
Ta nacionalni program nadomešča Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju: resolucija ReNPVZD), ki pomeni prvi strateški dokument na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Ta je nastajala med obsežnimi ekonomskimi in družbenimi spremembami ter je poskušala odgovoriti na potrebe po posodobitvi sistema varnosti in zdravja pri delu ter njegovi prilagoditvi nastalim razmeram. Resolucija ReNPVZD je opredeljevala cilje, aktivnosti in ukrepe za njihovo doseganje, ne pa tudi nosilcev, rokov, potrebnih finančnih virov in kazalcev za spremljanje izvajanja. Prav tako resolucije niso spremljali