Danes je 15.7.2024
Input:

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo (vzorec)

16.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

11.11 Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

POGODBA O ZAPOSLITVI S POSLOVODNO OSEBO

Na podlagi 73. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) ter v skladu z določil Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami, v nadaljevanju: ZGD-1), [opcijsko:Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 s spremembami, v nadaljevanju: ZPPOGD), Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10 s spremembami, v nadaljevanju: Uredba)] in Akta o ustanovitvi družbe ______________, sklepata

_____________ sedež _______________, matična številka _______________, davčna številka ______________,ki ga zastopa ________________(v nadaljevanju: delodajalec)

In

_____________, stanujoč _______________, rojen ______________, EMŠO ________________, davčna številka _____________ (v nadaljevanju: direktor oziroma poslovodna oseba)

POGODBO O ZAPOSLITVI

Splošna določila

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da

  • - je bil ________________________ [vstaviti osebne podatke direktorja] z dne _________ imenovan/a za direktorja družbe ______________________ (v nadaljevanju: delodajalec oziroma družba) z dnem _________ za mandatno dobo ______ let;
  • - se ta pogodba o zaposlitvi sklepa za določen čas, to je za čas trajanja mandata
  • - je bil direktorju pred sklenitvijo te pogodbe skladno z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, izročen pisen predlog pogodbe o zaposlitvi.

2. člen

Delovno razmerje se sklepa za določen čas, in sicer iz razloga po 5. alineji prvega odstavka 54. člena ZDR-1, za opravljanje del in nalog direktorja za čas trajanja mandata direktorja, kot izhaja iz prve alineje 1. člena te pogodbe o zaposlitvi. [Stranki lahko drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s pogoji in omejitvami razmerja za določen čas, kot