Danes je 16.6.2024
Input:

Pravilnik o delovnih razmerjih (vzorec)

6.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 28 minut

4.1.2 Pravilnik o delovnih razmerjih (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1), Kolektivne pogodbe dejavnosti (________________) ter Akta o ustanovitvi gospodarske družbe (________________), je direktor/ica družbe (_____________) dne (_______) sprejel/a

naslednji

PRAVILNIK O DELOVNIH RAZMERJIH

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom družba (_____________) (v nadaljevanju: družba) skladno z zgoraj navedenimi predpisi ureja pravice in obveznosti delodajalca in delavcev v družbi.

Ta pravilnik velja za vse zaposlene delavce v družbi ter tudi za učence in študente, ki pri delodajalcu opravljajo pripravništvo.

(Opcija: možno je določiti, da se določena struktura zaposlenih izvzame iz veljavnosti pravilnika, npr . vsi vodilni delavci, poslovodne osebe ipd.)

2. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

2. člen

Delovna mesta v družbi so našteta in natančno določena v sistemizaciji delovnih mest, ki je sestavljena iz organigrama delovnih mest v družbi ter opisov del in nalog za vsa delovna mesta v družbi. Sistemizacija delovnih mest predstavlja PRILOGO I tega pravilnika.

V opisih delovnih mest se za vsako posamezno delovno mesto ali vrsto dela natančno določijo aktivnosti, obveznosti in posebni pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za to delovno mesto, če jih ne določajo posebni predpisi.

Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe ter posebna znanja in zmožnosti v smislu pogojev iz prejšnjega odstavka se priznavajo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter ostalimi internimi akti družbe.

3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

3. člen

Če določeno vprašanje s področja delovnih razmerij ni urejeno s tem pravilnikom, se neposredno uporabijo določila veljavnih predpisov, ki urejajo vprašanja delovnih razmerij.

4. člen

Direktor družbe je dolžan obveščati delavce v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), kolektivne pogodbe dejavnosti, ki velja za družbo ter internimi akti družbe.

Pri odločanju o pravicah, obveznostih in odgovornostih morajo pristojni organi v družbi omogočiti udeležbo sindikata v skladu z ZDR-1 in kolektivno pogodbo dejavnosti, ki velja za družbo.

5. člen

Direktor družbe je dolžan predloge vseh splošnih aktov družbe, s katerimi družba določa organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, posredovati v mnenje sindikatu pri delodajalcu.

Sindikat mora podati svoje mnenje v roku 8 dni. Družba mora mnenje sindikata pred sprejemom splošnega akta obravnavati in se do njega opredeliti.

Opcija: če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata:

Direktor družbe je dolžan o predlogih vseh splošnih aktov družbe, s katerimi družba določa organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, pred sprejemom akta neposredno obvestiti vse delavce, predloge pa posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku, ki mora podati mnenje v roku 8 dni.

Družba je dolžna mnenja in predloge sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, glede predlogov splošnih aktov obravnavati pred sprejemom splošne akta in se do njih opredeliti.

6. člen

Družba je dolžna zagotavljati vsem delavcem enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etično poreklo, nacionalno ali socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino.

Družba se je dolžna vzdržati ravnanj iz prvega odstavka tega člena zlasti pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Različno obravnavanje, temelječe na kateri koli osebni okoliščini iz prvega odstavka tega člena, pa ne pomeni diskriminacije, če zaradi narave dela oziroma okoliščin, v katerih se delo opravlja in ki izhajajo iz opisa del in nalog tega delovnega mesta, določena osebna okoliščina (zlasti spol delavca) predstavlja bistven in odločilen pogoj za delo in je takšna zahteva sorazmerna in upravičena z zakonitim ciljem.

7. člen

V družbi je izrecno prepovedano spolno in drugo nadlegovanje kakor tudi trpinčenje na delovnem mestu.

Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega in neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.

Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Vsaka ugotovljena kršitev delavca nad drugim delavcem bo avtomatično sankcionirana z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

4. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

4.1 POGOJI ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

8. člen

Pogodbo o zaposlitvi v družbi lahko sklene oseba, ki je dopolnila 15 let starosti, ima splošno zdravstveno zmožnost in izpolnjuje pogoje, ki so določeni z veljavnimi predpisi in splošnimi akti družbe.

4.2 POSTOPEK SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA

9. člen

Sklep o potrebi po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z novim delavcem sprejme direktor družbe.

Prosto delovno mesto oziroma vrsta dela se objavi. Delovno razmerje se lahko v primerih, ki jih določa ZDR-1 v