Danes je 25.5.2024
Input:

Ur. l. RS 1052/2019, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, z dne 13.4.2019

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od naslednjih dejavnosti, določene s šifro Standardne klasifikacije dejavnosti:
 
01.110
01.460
10.610
01.120
01.470
10.620
01.130
01.490
10.710
01.140
01.500
10.720
01.150
01.610
10.730
01.160
01.620
10.810
01.190
01.630
10.820
01.210
01.640
10.830
01.220
03.110
10.840
01.230
03.120
10.850
01.240
03.210
10.860
01.250
03.220
10.890
01.260
10.110
10.910
01.270
10.120
10.920
01.280
10.130
11.010
01.290
10.200
11.020
01.300
10.310
11.030
01.410
10.320
11.040
01.420
10.390
11.050
01.430
10.410
11.060
01.440
10.420
11.070
01.450
10.510
12.000
10.520
81.300
3. člen
(Osebna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.
(2)  Za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(3)  Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi posebej določena.
4. člen
(Časovna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas dveh let od njene uveljavitve.
(2)  Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, se določbe normativnega dela, vključno s tarifno prilogo, uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj tri mesece.
(3)  V primeru uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih oziroma sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT), ki je veljaven v času podpisa te kolektivne pogodbe, se stranki te kolektivne pogodbe zavezujeta, da bosta najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih oziroma od uveljavitve sprememb in dopolnitev ZDR-1, pričeli postopek za sklenitev aneksa ali nove kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.
(4)  Kolikor stranki ne bosta sklenili aneksa ali nove kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije iz prvega odstavka tega člena, velja še šest mesecev od uveljavitve novega zakona oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
(5)  Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe iz razloga navedenega v prejšnjem odstavku, se določbe normativnega dela uporabljajo do sklenitve nove, vendar najdalj šest mesecev.
B. NORMATIVNI DEL
Splošno
5. člen
(Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi)
(1)  Izraz »poslovodna oseba« se razume skladno z zakonom o gospodarskih družbah.
(2)  »Sistemizacija delovnih