Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 1069/1991, Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci, z dne 12.12.2008

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
med delavci in zasebnimi delodajalciZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Objava sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o zakoniti odpovedi Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci
5095/2008
12.12.2008
Stranki kolektivne pogodbe
To kolektivno pogodbo skleneta Obrtna zbornica Slovenije in Republiški odbor sindikata obrtnih delavcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki).
Veljavnost kolektivne pogodbe
A.  Osebna
Ta kolektivna pogodba velja za delavce zaposlene pri zasebnih delodajalcih, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije oziroma za delavce, ki delajo na območju Republike Slovenije, so pa v delovnem razmerju z zasebnim delodajalcem s sedežem v drugi republiki.
Kolektivna pogodba velja tudi za učence in študente na praksi pri zasebnih delodajalcih.
Izraz “zasebni delodajalec“ v smislu te pogodbe pomeni zasebne delodajalce kot jih opredeljuje 120. člen zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91).
B.  Časovna
Ta pogodba začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do 31. 12. 1992, razen tarifnega dela te pogodbe, ki velja do 31. 12. 1991. Določbe 46. člena te pogodbe se začno uporabljati takoj po razvrstitvi delavca v eno izmed skupin, vendar najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi te kolektivne pogodbe.
Pogodba se podaljša do sklenitve nove kolektivne pogodbe, če se najkasneje 3 mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe ne zahteva njena sprememba ali začne postopek za sklenitev nove. Enako velja za tarifni del pogodbe.
Stranki lahko kadarkoli sporazumno spremenita to pogodbo.
I. SKLEPANJE DELOVNEGA RAZMERJA
Objava prostega delovnega mesta
1. člen
V objavi prostega delovnega mesta mora zasebni delodajalec navesti:
-  pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
-  čas, za katerega se sklepa delovno razmerje (določen, nedoločen čas),
-  rok, v katerem se morajo kandidati prijaviti,
-  morebitno poskusno delo in trajanje poskusnega dela,
-  rok, v katerem bo kandidat obveščen o izbiri.
Prednost pri zaposlitvi
2. člen
Prednost pri zaposlitvi ima:
-  nezaposlena invalidna oseba, če izpolnjuje pogoje na podlagi objave,
-  delavec, ki mu je pri delodajalcu prenehalo delovno razmerje zaradi presežka delavcev ima pod enakimi pogoji prednostno pravico pri zaposlitvi, če delodajalec v roku enega leta po prenehanju delovnega razmerja zaposluje nove delavce.
To velja tudi v primeru, če delodajalec zaposluje delavce za določen čas. Delodajalec je ob navedenih primerih dolžan obvestiti delavca o možnosti zaposlitve.
Obvestilo o izbiri
3. člen
Zasebni delodajalec je dolžan v 15 dneh po izteku roka za objavo obvestiti kandidate o izbiri.
Nastanek delovnega razmerja
4. člen
Šteje se, da je delovno razmerje sklenjeno, ko je pogodba o zaposlitvi registrirana in ko je delavec nastopil delo.
Pogodba o zaposlitvi
5. člen
1.  S pogodbo o zaposlitvi delavec in zasebni delodajalec