Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 1281/1991, Kolektivna pogodba za poklicne novinarje, z dne 28.12.2019

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za poklicne novinarjeZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Popravek Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
3793/2018
28.12.2019
I. UVODNE DOLOČBE
Podpisniki te kolektivne pogodbe sprejmejo obveznost, da bodo za njeno izvajanje skušali uveljaviti določila o delu novinarjev iz Munchenske deklaracije. Ta načela se posebej opredelijo pri delodajalcu ali v individualnih pogodbah o zaposlitvi novinarjev.
1. Stranki kolektivne pogodbe
1. člen
Kolektivno pogodbo sklenejo:
1.  v imenu delodajalcev
-  Gospodarska zbornica Slovenije - Sekcija za tisk kot zastopnica delodajalcev časopisnoinformativne in založniške dejavnosti,
-  Svet RTV Slovenija in
-  Združenje radijskih postaj Slovenije ter
2.  v imenu delojemalcev
-  Sindikat novinarjev Slovenije.
2. Veljavnost kolektivne pogodbe
2. člen
Ta pogodba velja za novinarke in novinarje ter urednice in urednike (v nadaljevanju: novinarji), zaposlene pri delodajalcu časopisnoinformativne dejavnosti, radia in televizije, ne glede na to, ali so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom.
Ta pogodba velja tudi za svobodne novinarje in študente na praksi, ki se usposabljajo za novinarski poklic.
Za urednike, ki imajo položaj delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ter za poslovodne delavce delodajalcev, ki opravljajo dejavnosti s področja javnega obveščanja, ne velja III. poglavje (plače, dodatki, nadomestila plač in povračila stroškov) te kolektivne pogodbe in tiste določbe, katerih uporaba je izrecno izključena s pogodbo o zaposlitvi.
3. člen
Ta pogodba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pogodbo skleneta pogodbeni stranki za eno leto. Če nobena od strank tri mesece pred iztekom tega roka pisno ne odstopi od pogodbe ali ne predlaga njene spremembe oziroma dopolnitve, se njena veljavnost podaljša do sklenitve nove pogodbe.
II. DELOVNA RAZMERJA
1. Razvrstitev novinarskih opravil
4. člen
Novinarska opravila so glede na zahtevano izobrazbo, posebnosti poklicnega znanja in stopnjo odgovornosti pred javnostjo razvrščena v sedem zahtevnostnih skupin:
-  fotoreporter (višja izobrazba, 1 leto delovnih izkušenj v novinarstvu),
-  vestičar (višja izobrazba, 1 leto delovnih izkušenj v novinarstvu),
-  novinar poročevalec (visoka izobrazba, 18 mesecev delovnih izkušenj v novinarstvu),
-  specializirani novinar (visoka izobrazba, 2 leti delovnih izkušenj v novinarstvu),
-  urednik novinar (visoka izobrazba, 3 leta delovnih izkušenj v novinarstvu),
-  komentator (visoka izobrazba, 3 leta delovnih izkušenj v novinarstvu) in
-  urednik uredništva (visoka izobrazba, 3 leta delovnih izkušenj v novinarstvu).
2. Sklenitev delovnega razmerja
5. člen
Delovno razmerje za nedoločen ali določen čas lahko sklene vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje novinarskih opravil. Kot potrebna delovna izkušnja se