Danes je 16.6.2024
Input:

Ur. l. RS 1732/2012, Kolektivna pogodba za policiste, z dne 25.3.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za policisteZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste (KPP)
22/2016
25.3.2016
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen kolektivne pogodbe)
Ta kolektivna pogodba (v nadaljnjem besedilu: pogodba) ureja uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij policistov ter splošne pogoje za delovanje sindikata pri delodajalcu.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej pogodbi, pomenijo:
1.  policisti in policistke (v nadaljnjem besedilu: policist) so uniformirani in neuniformirani uslužbenci policije, ki imajo pravico in dolžnost izvajati policijska pooblastila in so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, s polnim ali krajšim delovnim časom;
2.  družinski člani policista so zakonec, zunajzakonski partner in partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti v skladu s predpisi (v nadaljnjem besedilu: zakonec) ter otroci ali posvojenci oziroma pastorki (v nadaljnjem besedilu: otroci) do polnoletnosti in otroci, ki jih policist preživlja oziroma jih mora preživljati;
3.  policijska družina je zakonska ali zunajzakonska skupnost policista in policistke z najmanj enim mladoletnim otrokom.
3. člen
(veljavnost pogodbe)
Pogodba velja za vse policiste, pri čemer policist, ki je sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim časom, uveljavlja pravice sorazmerno času, za katerega ima sklenjeno delovno razmerje, razen če zakon določa drugače.
1.  Krajevna veljavnost: pogodba velja na območju Republike Slovenije.
2.  Osebna veljavnost: pogodba velja za vse policiste.
3.  Časovna veljavnost: pogodba se sklene za pet let.
II. OBLIGACIJSKI DEL
4. člen
(pozitivna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno in dosledno izvajanje te pogodbe ter spoštovanje vseh njenih določb.
5. člen
(negativna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani morata opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvajanju te pogodbe.
6. člen
(spremembe in dopolnitve pogodbe)
(1)  Vsaka pogodbena stran lahko kadar koli predlaga spremembe in dopolnitve veljavne pogodbe.
(2)  Pogodbena stran, ki želi spremembe in dopolnitve veljavne pogodbe, predloži nasprotni strani svoj pisni obrazloženi predlog.
(3)  Nasprotna stran se mora do predloga pisno opredeliti v 60 dneh po prejemu.
(4)  Če nasprotna stran predloga ne sprejme oziroma se do njega ne opredeli v 60 dneh, lahko predlagatelj uvede postopek posredovanja.
7. člen
(podaljšanje pogodbe)
Veljavnost pogodbe se podaljša za nadaljnja tri leta, če nobena pogodbena stran pogodbe s priporočenim pismom ne odpove v najmanj šestih mesecih pred iztekom veljavnosti pogodbe.
8. člen
(pobuda za sklenitev nove pogodbe)
(1)  Postopek za sklenitev nove pogodbe se začne na pisno pobudo katere koli strani vsaj tri mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe.
(2)  Do pisne pobude se mora nasprotna stran opredeliti v 60 dneh po prejemu.
9. člen
(pogajanja)