Danes je 23.9.2023
Input:

Ur. l. RS 1817/2011, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, z dne 1.1.2013

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za kmetijstvo in živilsko industrijo SlovenijeZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
4330/2012
1.1.2013
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od naslednjih dejavnosti, določene s šifro Standardne klasifikacije dejavnosti:
 
01.11
01.46
10.61
01.12
01.47
10.62
01.13
01.49
10.71
01.14
01.50
10.72
01.15
01.61
10.73
01.16
01.62
10.81
01.19
01.63
10.82
01.21
01.64
10.83
01.22
03.11
10.84
01.23
03.12
10.85
01.24
03.21
10.86
01.25
03.22
10.89
01.26
10.11
10.91
01.27
10.12
10.92
01.28
10.13
11.01
01.29
10.20
11.02
01.30
10.31
11.03
01.41
10.32
11.04
01.42
10.39
11.05
01.43
10.41
11.06
01.44
10.42
11.07
01.45
10.51
12.00
10.52
81.30
3. člen
(Osebna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.
(2)  Za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(3)  Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v KP posebej določena.
4. člen
(Časovna veljavnost)
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 36/11) je sklenjena za določen čas in velja do najdalj 31. 12. 2013.
Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, se določbe normativnega dela uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe vendar najdalj eno leto.
V primeru uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih oziroma sprememb in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07), se stranki Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije zavezujeta, da bosta najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih oziroma od uveljavitve sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07), pričeli postopek za sklenitev aneksa ali nove Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.
Kolikor stranki ne bosta sklenili aneksa ali nove Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije iz prvega odstavka tega člena, velja do 31. 12. 2013.
Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije iz razloga navedenega v prejšnjem odstavku, se določbe normativnega dela uporabljajo do sklenitve nove Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, vendar najdalj do 31. 3. 2014.
B. NORMATIVNI DEL
Splošno
5. člen