Danes je 16.7.2024
Input:

Ur. l. RS 2089/2017, Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, z dne 14.7.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
elektrogospodarstva SlovenijeZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva
Slovenije
4170/2021
28.12.2021
OBLIGACIJSKI DEL
I. VELJAVNOST KOLEKTIVNE POGODBE
Krajevna veljavnost
1. člen
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (v nadaljevanju: kolektivna pogodba) velja za območje Republike Slovenije.
Stvarna veljavnost
2. člen
(1)  Ta kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot pretežno dejavnost opravljajo eno izmed naslednjih elektroenergetskih dejavnosti:
-  proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah,
-  proizvodnja elektrike v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah,
-  druga proizvodnja električne energije,
-  prenos električne energije,
-  distribucija električne energije,
-  trgovanje z električno energijo.
(2)  Ta kolektivna pogodba velja tudi:
-  za delodajalce, ki so bili ustanovljeni pred uveljavitvijo te kolektivne pogodbe zaradi opravljanja drugih dejavnosti za potrebe dejavnosti navedenih v prejšnjem odstavku tega člena in
-  za delodajalce, ki v skladu z zakonom, ki ureja energetiko, opravljajo drugo energetsko dejavnost, če s tem soglašata obe pogodbeni stranki te kolektivne pogodbe.
Osebna veljavnost
3. člen
(1)  Ta kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, za katere velja ta kolektivna pogodba in ki imajo sedež oziroma prebivališče na območju Republike Slovenije in za delavce, zaposlene pri delodajalcih, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije.
(2)  Za poslovodne osebe in prokuriste ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je drugače določeno s podjetniško kolektivno pogodbo, s splošnim aktom delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi.
(3)  Za vodilne delavce ta kolektivna pogodba ne velja v tistem obsegu kot to omogoča zakon, ki ureja delovna razmerja, razen če je drugače določeno s podjetniško kolektivno pogodbo, s splošnim aktom delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi.
(4)  Za dijake in študente na obveznem praktičnem usposabljanju se ta kolektivna pogodba uporablja le glede pravic, ki jih izrecno navaja zakon ali ta kolektivna pogodba.
Časovna veljavnost
4. člen
(1)  Ta kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
(2)  Spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe oziroma sklenitev nove kolektivne pogodbe lahko vsaka pogodbena stranka predlaga po dveh letih od začetka uporabe te kolektivne pogodbe.
(3)  Vsaka pogodbena stranka lahko to kolektivno pogodbo odpove pisno, s šestmesečnim odpovednim rokom, vendar ne prej kot po štirih letih od začetka uporabe te kolektivne pogodbe.
(4)  Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe se, do sklenitve nove, vendar najdlje 12 mesecev, še naprej uporabljajo določila te kolektivne pogodbe.
II. OBJAVA KOLEKTIVNE POGODBE
Objava kolektivne pogodbe
5. člen
(1)  Ta kolektivna pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2)  Ta kolektivna pogodba se v roku enega meseca po njeni