Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 2759/2002, Zakon o javnih uslužbencih, z dne 31.5.2012

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O JAVNIH USLUŽBENCIH
(ZJU)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
1700/2012
31.5.2012
PRVI DEL
I. poglavje
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(javni uslužbenec)
(1)  Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju.
(2)  Javni sektor po tem zakonu sestavljajo:
-  državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
-  javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
-  druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
(3)  Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu.
(4)  Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci.
(5)  V zakonu uporabljeni izrazi uradnik, uslužbenec, predstojnik in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(predmet urejanja)
(1)  Ta zakon ureja skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev.
(2)  Ta zakon celovito ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti ter posebnosti delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
3. člen
(delodajalec)
(1)  Delodajalec je pravna oseba, s katero je javni uslužbenec v delovnem razmerju.
(2)  Delodajalec v državnem organu je Republika Slovenija, v upravi lokalne skupnosti pa lokalna skupnost.
(3)  Zakon lahko določi, da določene pravice delodajalca v razmerju do javnih uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje z osebo javnega prava, izvaja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
4. člen
(izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca)
(1)  V državnem organu in upravi lokalne skupnosti pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje predstojnik.
(2)  V osebah javnega prava pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje poslovodni organ. Poslovodni organ lahko za izvrševanje posameznih pravic in dolžnosti delodajalca pisno pooblasti javnega uslužbenca z najmanj visoko strokovno izobrazbo ter z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.
5. člen
(delovna razmerja javnih uslužbencev in plače v javnem sektorju)
(1)  Za delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe, kolikor ta ali drug poseben zakon ne določa drugače.
(2)  Sistem plač v javnem sektorju ureja poseben zakon.
6. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1.  državni organ je organ državne uprave in drug državni organ;
2.  organ državne uprave je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota;
3.  drug državni organ je Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, pravosodni organ in drug