Danes je 23.9.2023
Input:

Ur. l. RS 2869/2016, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, z dne 30.6.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za kmetijstvo in živilsko industrijo SlovenijeZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
2228/2018
30.06.2018
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od naslednjih dejavnosti, določene s šifro Standardne klasifikacije dejavnosti:
 
01.110 
01.460 
10.610 
01.120 
01.470 
10.620 
01.130 
01.490 
10.710 
01.140 
01.500 
10.720 
01.150 
01.610 
10.730 
01.160 
01.620 
10.810 
01.190 
01.630 
10.820 
01.210 
01.640 
10.830 
01.220 
03.110 
10.840 
01.230 
03.120 
10.850 
01.240 
03.210 
10.860 
01.250 
03.220 
10.890 
01.260 
10.110 
10.910 
01.270 
10.120 
10.920 
01.280 
10.130 
11.010 
01.290 
10.200 
11.020 
01.300 
10.310 
11.030 
01.410 
10.320 
11.040 
01.420 
10.390 
11.050 
01.430 
10.410 
11.060 
01.440 
10.420 
11.070 
01.450 
10.510 
12.000 
10.250 
81.300 
3. člen
(Osebna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.
(2)  Za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(3)  Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi posebej določena.
4. člen
(Časovna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas dveh let od njene uveljavitve.
(2)  Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, se določbe normativnega dela uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj eno leto.
(3)  V primeru uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih oziroma sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT), ki je veljaven v času podpisa te kolektivne pogodbe, se stranki te kolektivne pogodbe zavezujeta, da bosta najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih oziroma od uveljavitve sprememb in dopolnitev ZDR-1, pričeli postopek za sklenitev aneksa ali nove kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.
(4)  Kolikor stranki ne bosta sklenili aneksa ali nove kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije iz prvega odstavka tega člena, velja še šest mesecev od uveljavitve novega zakona oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
(5)  Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe iz razloga navedenega v prejšnjem odstavku, se določbe normativnega dela uporabljajo do sklenitve nove, vendar najdalj šest mesecev.
B.