Danes je 16.6.2024
Input:

Ur. l. RS 3218/1999, Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije, z dne 26.8.1999

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu SlovenijeZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Popravek kolektivne pogodbe za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije
69/1999
26.8.1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa kot prevladujočo dejavnost na podlagi razvrstitve po dejavnostih, ki jo je opravil Statistični urad Republike Slovenije (standardna klasifikacija dejavnosti, razred 60.24 - cestni tovorni promet).
3. člen
Osebna veljavnost
Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in za delavce pri delodajalcih, ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije.
Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ta kolektivna pogodba ne velja.
Kolektivna pogodba velja tudi za učence, vajence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju.
4. člen
Časovna veljavnost
Ta pogodba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. 12. 2000, uporabljati se zaćne z dnem sklenitve.
Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe in se nanaša na uresničevanje določb o plačah, denarnih prejemkih in povračila stroškov. Tarifna priloga se sklene najkasneje do 31.12. za naslednje leto.
Če se tarifna priloga ne sklene v tem roku, se podaljša za eno leto.
5. člen
Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi
Izraz ”delodajalec“ pomeni vsako tujo ali domačo fizično in pravno osebo, ki zaposluje delavce.
Izraz ”delavec“ pomeni delavca oziroma delavko, ki je sklenil(a) delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.
Izraz ”poslovodni organ“ pomeni osebo oziroma osebe, ki vodijo poslovanje pri delodajalcu in so kot takšne vpisane v ustrezni register.
Izraz ”poslovodni delavec“ pomeni delavca, ki opravlja naloge poslovodnega organa.
Izraz ”delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi“ pomeni delavca, ki ga delodajalec določi z aktom oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe, zadružnimi pravili ali statutom (v nadaljnjem besedilu: vodilni delavec).
Izraz ”splošni akt“ pomeni akt delodajalca, ki na splošen način ureja posamezna vprašanja iz te pogodbe.
Izraz ”gospodarska dejavnost“ je skupni pojem predvsem za določena področja iz standardne klasifikacije dejavnosti.
Gospodarsko dejavnost opravljajo tudi gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnosti iz drugih področij standardne klasifikacije, če opravljajo dejavnost na pridobiten način.
”Sistemizacija delovnih mest“ je splošni akt (ali sestavni del drugega splošnega akta) delodajalca, ki določa delovna mesta in posebne pogoje za zasedbo delovnih mest.
Izraz ”sindikalni zaupnik“ pomeni