Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 353/2018, Uredba o upravnem poslovanju, z dne 22.10.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o upravnem poslovanjuZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
3243/2022
22.10.2022
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in dolžnost izvajanja uredbe)
(1)  Ta uredba ureja upravno poslovanje organov državne uprave, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugih pravnih in fizičnih oseb, če na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge (v nadaljnjem besedilu: organ) in ni s to uredbo določeno drugače.
(2)  Ta uredba ureja poslovanje in zagotavljanje javnosti dela, upravljanje dokumentarnega gradiva, posebne primere krajevne pristojnosti, uradna dejanja, uradne zgradbe, prostore in opremo ter zagotavljanje varnosti in nadzor nad izvajanjem uredbe.
(3)  Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določijo naslednje izjeme:
1.  določbe 63. člena te uredbe (razen 5. in 6. točke) veljajo za organe državne uprave;
2.  določbe, ki urejajo komuniciranje organa z javnostmi, poslovni čas in uradne ure, ter določbe, ki se nanašajo na uradne zgradbe, prostore in opremo ter zagotavljanje varnosti, se ne uporabljajo za organe samoupravnih lokalnih skupnosti;
3.  določbe, ki urejajo komuniciranje organa z javnostmi, poslovni čas in uradne ure, ter določbe, ki se nanašajo na uradne zgradbe, prostore in opremo, se ne uporabljajo za predstavništva Republike Slovenije v tujini;
4.  določbe, ki urejajo uporabo uradnega jezika, se ne uporabljajo pri poslovanju in komuniciranju s tujimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki potekata v skladu s pravili tujega ali mednarodnega prava, ustaljenimi mednarodnimi običaji ali na ustaljen način v mednarodni skupnosti (na primer diplomatska korespondenca, diplomatski protokol).
2. člen
(obveznost dokumentiranja in evidentiranja)
Pri opravljanju upravnih nalog organi dokumentirajo opravljeno delo in ga evidentirajo v evidenci dokumentarnega gradiva.
3. člen
(enakost elektronske in fizične oblike dokumentarnega gradiva)
Določila te uredbe, ki veljajo za dokumentarno gradivo, se uporabljajo ne glede na to, ali je gradivo v elektronski ali fizični obliki.
4. člen
(poslovanje v elektronski obliki)
(1)  Organi med seboj poslujejo z dokumenti v elektronski obliki, če z uredbo ni določeno drugače.
(2)  Organ posluje z dokumenti v elektronski obliki prek svojega uradnega elektronskega naslova.
(3)  Organ lahko izjemoma uporablja posebne elektronske naslove, če to zahtevajo pravila sodelovanja v mednarodnih projektih.
5. člen
(poslovanje v jezikih italijanske in madžarske narodne skupnosti)
Na območjih samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, so sestavine dokumentov, žigi organa in obrazci tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
6. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1.  dokument je izviren ali reproduciran (pisan, risan, tiskan, fotografiran, fotokopiran,