Danes je 23.9.2023
Input:

Ur. l. RS 3629/2015, Kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa , z dne 4.12.2015

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometaZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa
3631/2015
4.12.2015
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna in stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
Ta kolektivna pogodba velja za podpisnike in delodajalce, ki opravljajo dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa, ki je po standardni klasifikaciji dejavnosti navedena kot ena od dejavnosti pod šifro 52.230 - Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu.
2. člen
Osebna veljavnost kolektivne pogodbe
Ta kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz predhodnega člena, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ter tudi za pripravnike in prostovoljce pripravnike ter vajence, učence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju.
Ta kolektivna pogodba ne velja za poslovodne osebe, razen če je s pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe drugače dogovorjeno.
Ta kolektivna pogodba ne velja za delavce, ki so v internih aktih delodajalca opredeljeni kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, razen če je s pogodbo o zaposlitvi drugače dogovorjeno.
3. člen
Časovna veljavnost kolektivne pogodbe
Ta kolektivna pogodba se sklepa za eno leto.
Če nobena od strank tri mesece pred vsakokratnim iztekom roka veljavnosti te kolektivne pogodbe ne predlaga sprememb oziroma dopolnitev, se njena veljavnost podaljša za eno leto.
Če ena od strank pravočasno predlaga spremembe oziroma dopolnitve te kolektivne pogodbe in če do uskladitve ne pride do izteka roka veljavnosti, se kolektivna pogodba avtomatično podaljša do sklenitve spremenjene oziroma dopolnjene kolektivne pogodbe.
4. člen
Vsebina kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba obsega splošne določbe, normativni del, arbitražno reševanje delovnih sporov, obligacijski del, določbe o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja ter prehodne in končne določbe.
Splošne določbe se nanašajo na veljavnost kolektivne pogodbe.
V normativnem delu kolektivna pogodba ureja sklenitev delovnega razmerja in pogodbe o zaposlitvi, pripravništvo, posebnosti glede začetnikov in učencev, izvajalce funkcionalnega usposabljanja, druge primere pogodbenih obveznosti delavcev, zavarovanje delavcev, posebne pravice delavcev iz naslova dovoljenj za delo, pravice, izobraževanje, disciplinsko in odškodninsko odgovornost ter druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delavci in delodajalci.
S to kolektivno pogodbo se ureja arbitražno reševanje individualnih delovnih sporov in način reševanja kolektivnih delovnih sporov.
Obligacijski del ureja status sindikata, stavko, pravice in obveznosti strank, ki so sklenile to pogodbo, ter način spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe, odpoved, sklenitev nove kolektivne pogodbe in razlago