Danes je 16.6.2024
Input:

Ur. l. RS 3704/2021, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, z dne 1.12.2021

KOLEKTIVNA POGODBA
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od naslednjih dejavnosti, določene s šifro Standardne klasifikacije dejavnosti:
 
01.110
01.460
10.610
01.120
01.470
10.620
01.130
01.490
10.710
01.140
01.500
10.720
01.150
01.610
10.730
01.160
01.620
10.810
01.190
01.630
10.820
01.210
01.640
10.830
01.220
03.110
10.840
01.230
03.120
10.850
01.240
03.210
10.860
01.250
03.220
10.890
01.260
10.110
10.910
01.270
10.120
10.920
01.280
10.130
11.010
01.290
10.200
11.020
01.300
10.310
11.030
01.410
10.320
11.040
01.420
10.390
11.050
01.430
10.410
11.060
01.440
10.420
11.070
01.450
10.510
12.000
10.520
81.300
3. člen
(Osebna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.
(2)  Za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(3)  Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi posebej določena.
4. člen
(Časovna veljavnost)
(1)  Kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
(2)  Kolektivna pogodba začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi.
(3)  Kolektivna pogodba se lahko odpove z odpovednim rokom treh mesecev, ki začne teči naslednji dan po objavi odpovedi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogodbena stranka o odpovedi obvesti drugo pogodbeno stranko s priporočenim pismom.
(4)  Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdalj šest mesecev, če stranki ne določita drugače, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela.
B. NORMATIVNI DEL
Splošno
5. člen
(Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi)
(1)  Izraz »poslovodna oseba« se razume skladno z zakonom o gospodarskih družbah.
(2)  »Sistemizacija delovnih mest« je splošni akt delodajalca, ki določa delovna mesta ter vsebuje podroben opis dela in pogoje za opravljanje dela posameznega delovnega mesta.
(3)  Za skupno delovno dobo se štejejo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je delavec prebil v delovnem razmerju doma ali v tujini oziroma pri opravljanju samostojne dejavnosti.
(4)  Za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu se šteje:
-  neprekinjena delovna doba pri zadnjem delodajalcu, razen za delavce, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas iz razloga sezonskega dela,
-  delovna doba pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca,
-  za prevzete delavce tudi delovna doba pri delodajalcu, od katerega so prevzeti,
-  kadar iz razlogov na strani delodajalca pri družbah, ki so kapitalsko povezane z večinskim deležem, pride do zaposlitve delavca iz ene povezane družbe v drugo.
(5)  Izraz »uredba« je skrajšana oblika zapisa vsakokrat veljavne uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ne glede na morebitno spremembo