Danes je 23.9.2023
Input:

Ur. l. RS 3836/2004, Zakon o varstvu osebnih podatkov, z dne 17.10.2007

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
(ZVOP-1)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o varstvu osebnih podatkov - uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UBP1)
4690/2007
17.10.2007
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina zakona
1. člen
S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik) pri obdelavi osebnih podatkov.
Načelo zakonitosti in poštenosti
2. člen
Osebni podatki se obdelujejo zakonito in pošteno.
Načelo sorazmernosti
3. člen
Osebni podatki, ki se obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.
Prepoved diskriminacije
4. člen
Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno vsakemu posamezniku ne glede na narodnost, raso, barvo, veroizpoved, etnični pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost, premoženjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, državljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Ozemeljska veljavnost tega zakona
5. člen
(1)  Ta zakon velja za obdelavo osebnih podatkov, če je upravljavec osebnih podatkov ustanovljen, ima sedež ali je registriran v Republiki Sloveniji ali če je podružnica upravljavca osebnih podatkov registrirana v Republiki Sloveniji.
(2)  Ta zakon velja tudi, če upravljavec osebnih podatkov ni ustanovljen, nima sedeža oziroma ni registriran v državi članici Evropske unije oziroma ni del Evropskega gospodarskega prostora in za obdelavo osebnih podatkov uporablja avtomatsko ali drugo opremo, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, razen če se ta oprema uporablja samo za prenos osebnih podatkov preko ozemlja Republike Slovenije.
(3)  Upravljavec osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka mora določiti fizično ali pravno osebo, ki ima sedež ali je registrirana v Republiki Sloveniji, ki ga zastopa glede obdelave osebnih podatkov v skladu s tem zakonom.
(4)  Ta zakon velja tudi za diplomatsko-konzularna in druga uradna predstavništva Republike Slovenije v tujini.
Pomen izrazov
6. člen
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1.  Osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.
2.  Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.
3.  Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki,