Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 682/1991, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, z dne 26.10.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za negospodarske dejavnosti v Republiki SlovenijiZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3306/2022
26.10.2022
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Stranke kolektivne pogodbe
To kolektivno pogodbo sklepata Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije (v nadaljevanju: izvršni svet) in sindikalne centrale, ki združujejo sindikate negospodarskih dejavnosti, ter samostojni sindikati dejavnosti za posamezna področja dejavnosti, organizirani za območje Republike Slovenije, ki zajemajo tipične poklice posamezne dejavnosti.
2. Veljavnost kolektivne pogodbe
a)  Krajevna: Za območje Republike Slovenije
b)  Stvarna: za vse organizacije, delodajalce in druge pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki se po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) razvrščajo v:
-  področje L - javna uprava, obramba in obvezno socialno zavarovanje;
-  področje M - izobraževanje;
-  področje N - zdravstvo in socialno varstvo, razen skupine 85.2 - veterinarstvo;
-  razred 52.31 - dejavnost lekarn iz področja G - trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe;
-  oddelek 73 - raziskovanje in razvoj iz področja K - poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve;
-  razred 74.11 - pravno svetovanje iz področja K - poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve;
-  oddelek 91 - dejavnosti združenj in organizacij iz področja O - druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
-  skupino 92.1 - filmska in videodejavnost iz področja O - druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
-  podrazred 92.310 - umetniško ustvarjanje in poustvarjanje iz področja O - druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
-  podrazred 92.320 - obratovanje objektov za kulturne prireditve iz področja O - druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
-  skupino 92.5 - dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti iz področja O - druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
-  skupino 92.6 - športna dejavnost iz področja O - druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti.
Ta pogodba velja tudi za agencije in sklade, ki so v lasti Republike Slovenije. Za državne organe pa velja le, če posamezna vprašanja, ki jih ureja, niso z zakonom drugače urejena.
c)  Osebno: Za vse delavce, zaposlene v organizacijah in pri delodajalcih ter drugih pravnih osebah s področja negospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: “zavod“).
Kolektivna pogodba ne velja za predsednika republike, poslance ter druge funkcionarje in delavce državnih organov, ki jih voli ali imenuje Državni zbor Republike Slovenije, skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, njihovi izvršni sveti oziroma v skladu z zakonom drugi državni organi in funkcionarje, ki jih imenuje Vlada Republike