Danes je 15.7.2024
Input:

Ur. l. RS 2576/2008, Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost - tarifni del, z dne 8.12.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za gozdarsko dejavnost - tarifni delZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost - tarifni del
3877/2018
08.12.2018
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost kolektivne pogodbe)
a.  Krajevna: na območju Republike Slovenije.
b.  Obseg veljavnosti: za javne uslužbence plačne podskupine I1 in plačnih podskupin J1, J2 IN J3 po ZSPJS.
V skladu s četrtim odstavkom 13. člena ZSPJS se tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju lahko uporabljajo delovna mesta ter njihove uvrstitve iz te kolektivne pogodbe.
c.  Osebna: za javne uslužbence, zaposlene pri osebah javnega prava s področja gozdarstva, določenih v Sklepu o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
d.  Časovna veljavnost: kolektivna pogodba se sklene za nedoločen čas.
II. OBLIGACIJSKI DEL
2. člen
(pozitivna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvajanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
3. člen
(negativna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvajanju te kolektivne pogodbe.
4. člen
(spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe)
(1)  Vsaka pogodbena stran lahko kadarkoli predlaga spremembe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe.
(2)  Pogodbena stran, ki želi spremembe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe, predloži nasprotni strani svoj obrazložen predlog s priporočenim pismom.
(3)  Nasprotna stran se mora do predloga opredeliti v 60. dneh po prejemu.
(4)  V primeru, da predloga ne sprejme oziroma se do njega ne opredeli v 60. dneh, lahko predlagateljica uvede postopek posredovanja.
5. člen
(pobuda za sklenitev nove kolektivne pogodbe)
(1)  Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se začne na pobudo katere koli strani.
(2)  Na pisno pobudo se mora nasprotna stran opredeliti v 60. dneh po prejemu.
6. člen
(pogajanja)
(1)  Pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma za spremembe in dopolnitve obstoječe kolektivne pogodbe se začnejo, ko ena stran predloži drugi strani predlog nove kolektivne pogodbe oziroma predlog sprememb in dopolnitev obstoječe kolektivne pogodbe.
(2)  Šteje se, da pogajanja niso uspela, če druga stran pisno izjavi, da zavrača pogajanja.
7. člen
(Reševanje nesoglasij oziroma sporov)
Nesoglasja oziroma spore med stranema kolektivne pogodbe, ki jih ni bilo mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, strani odpravljata oziroma rešujeta v skladu z določili 8., 9. in 10. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
8. člen
(Komisija za razlago kolektivne pogodbe)
(1)  Pogodbeni strani sporazumno imenujeta petčlansko komisijo za razlago kolektivne pogodbe, pri čemer vsaka stran imenuje dva člana komisije, s soglasjem pa imenujejo predsednika komisije. Komisija se konstituira